Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon-Vizyon

MİSYON

Afrika kıtasında sağlık alanında eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri ile bu hizmetlerin sürdürülebilirliği için yerel imkânların ve özellikle sağlık insan gücünün geliştirilmesini desteklemek, bu amaçlarla ulusal ve uluslararası kuruluşlarla etkin işbirlikleri kurmak.

VİZYON

Yeryüzünde herkes için adalet, güven ve refah idealinin gerçekleşmesinde Afrika kıtası ve sağlık özelinde öncü, örnek, kalıcı bir model oluşturmak.

ETİK / AHLAKİ DEĞERLER

Tüm insanlar bir bütünün parçasıdır. İnsan olmak sorumluluk almaktır. “İnsanların hayırlısı onlara yararlı olandır.” Herkes yaptığının ve de yapabileceği halde yapmadığının vicdani sorumluluğu altındadır.

MASAM, asırlardır doğal zenginlikleri yağmalanan, istikrarsızlaştırılarak iç çatışmaları ve yoksullukları ile baş başa bırakılan Afrika halkları ile çıkara dayanmayan insani bir ilişki kurulmasını ve sağlık çerçevesinde geliştirilmesini temel görev kabul eder.

Bu misyonun gerçekleşmesinde görev yapan tüm paydaşlar, sağlık eğitimi desteğinden yararlananalar MASAM’ ın amaçlarını benimsemiş olduklarını, buna zarar verecek tutum ve davranışlardan uzak kalacaklarını ahlaki olarak taahhüt ederler.

Değerlerimiz: İnsani değerler, evrensellik, adalet, özveri, işbirliği, paylaşım, liyakat, dürüstlük